Rotex

Što je Rotex?

Rotex klubovi danas u svijetu predstavljaju relativno novi koncept djelovanja, s time da isti okupljaju one mlade ljude koji su u jednoj fazi svoga života sudjelovali u barem jednom od brojnih Rotary programa za mlade. Za hrvatske prilike možemo reći da su to oni mladi ljudi koji su sudjelovali u programima dugoročne razmjene (LTE), kratkoročne razmjene (STE), na Rotary kampovima, na RYLA, u sklopu GSE, ili su bili ili još uvijek jesu članovi Rotaract i Interact klubova. To su mladi ljudi koji su kroz svoje sudjelovanje u navedenim Rotary programima stekli neprocjenjiva iskustva, koja su ih obogatila, i oni su danas spremni svoje znanje, vrijeme i energiju uložiti u Rotary, kroz svoj angažman u Rotex klubovima.

Koji su ciljevi Rotexa?

Glavni cilj Rotex klubova diljem svijeta je stajati na raspolaganju Rotary zajednici u cjelini i Rotary klubovima pojedinačno u odnosu na rad s mladima. U Hrvatskoj se djelovanje Rotex klubova očituje u pomoći Rotaryju kako u radu s mladima koji putem različitih Rotary programa dolaze u Hrvatsku (dugoročna razmjena, GSE, RYLA, kamp i sl.), tako i s mladima koji putem Rotary programa odlaze iz Hrvatske u osta tak svijeta. Pomoć se ogleda u pripremi mladih ljudi iz Hrvatske za sudjelovanje u navedenim programima, i u pomoći mladima iz ostatka svijeta da se čim bolje snađu u Hrvatskoj kao novoj sredini, te da što uspješnije svladaju hrvatski jezik, kulturu i običaje.

Koje su aktivnosti Rotex kluba Zagreb?

- glavna aktivnost Rotex kluba Zagreb očituje se u suradnji sa Odborom za razmjenu mladih, Rotary District 1913, u svim programima za mlade (kratkoročna razmjena, dugoročna razmjena, kampovi, RYLA,GSE, Rotaract, Interact…);

- osobito u radu sa „inboundsima“ (mladi koji putem Rotary razmjene dolaze u Hrvatsku) kao i sa „outboundsima“ (mladi koji putem Rotary razmjene odlaze iz Hrvatske u ostatak svijeta), sve u cilju davanja objema navedenim skupinama podrške u što boljem snalaženju u novim sredinama u kojima provode razmjenu;

- kao i u organiziranju izleta, projekata i akcija u koje su redovno uključeni mladi iz Hrvatske, a i cijelog svijeta, koji sudjeluju u programima za mlade u organizaciji Odbora za razmjenu mladih, Rotary District 1913.